MK SMART TECH SHOW
닫기

Khách Tham Quan

Hướng dẫn Đăng ký Tham quan

Thông tin triển lãm

Phí Tham Dự

Mục Tiêu Phí tham quan
Khách Đăng Kí Trước Miễn phí tham quan
Khách Có Thiệp Mời Miễn phí tham quan
Khách Tham Quan Chung Miễn phí tham quan
 

Đăng Kí Tại Quầy / Khách Có Thiệp Mời
 

Pre-online Registration